Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

Učebné osnovy

Cirkevné gymnázium P.U.Olivu v učebných plánoch v študijnom odbore 79025 používa v šk. roku 2004/2005 používa učebné osnovy takto:

  • Učebné osnovy gymnázia - štvorročné štúdium pre povinné učebné predmety schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 24.2. 1997 pod číslom 1252/96-15 s platnosťou od 1. 9. 1997
  • Učebné osnovy gymnázia - voliteľné predmety schválilo Ministertvo školstva Slovenskej republiky dňa 10. 5. 1999 s platnosťou od 1. 9. 1999
  • Učebné osnovy gymnázia - nepovinné predmety schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 10. 5. 1999 pod číslom 286/99-41 s platnosťou od 1. 9. 1999


PredmetRočník / týždenný počet hodín
1 ročník2 ročník3 ročník4 ročníkSpolu
Rímskokatolícke náboženstvo22228
Slovenský jazyk a literatúra333312
Dejepis222-6
Náuka o spoločnosti--123
Etická výchova2---2
Cudzie jazyky666624
Matematika443415
Informatika21--3
Fyzika332210
Chémia322-7
Biológia-3328
Geografia22-15
Telesná výchova22228
Rozširujúce hodiny-15612
Spolu31313131123
Nepovinné predmety4/64/64/64/616/24
Ochrana človeka a prírody 


Tento učebný plán pre Cir.gym.P.U.Olivu bol schválený MŠ SR, následne zriaďovateľom a podpísaný v Spišskom Podhradí 19.okt.2001 Prof. ThDr. Františkom Tondrom, spišským diecéznym biskupom. V septembri 2004 bol schválený pre šk.rok 2004/05.