Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

Stanovy Rodičovského spoločenstva Pri cirkevnom gymnáziu Pavla Ušáka Olivu v Poprade

 • 1. Článok 1 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnom gymnáziu Pavla Ušáka Olivu v Poprade (ďalej len RS) je občianské združenie (v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov). Členmi sú rodičia a zákonní zástupcovia žiakov školy.
2. RS je nepolitická, dobrovoľná organizácia s právnou subjektivitou so sídlom na Cirkev-nom Gymnáziu Pavla Ušáka Olivu v Poprade.
3. Sídlo združenia: Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu, Suchoňova 3522, 058 01 Po-prad

 • Článok 2 - CIEĽ A ČINNOSŤ
1. Cieľom RS je v spolupráci so školou:
 1. zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov školy založené na kresťan-ských moralných hodnotách, humanizme, tolerancii, vlastenectve a demokracii
 2. zosúlaďovať výchovné pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy
 3. ochraňovať záujmy rodičov žiakov školy vyplývajúce z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí
2. V súlade s uvedeným cieľom, vykonáva tieto činnosti:
 1. pomáha škole pri výchovnej práci so žiakmi predovšetkým v čase mimo vyučova-nia, a to organizovaním kultúrnych podujatí, turistických a športových aktivít, po-skytovaním materiálnej a finančnej výpomoci pri činnotiach zameraných na rozvoj talentu žiakov a reprezentáciu školy (ceny na súťaže, drobné pohostenie, cestovné náklady)
 2. dáva riaditeľovi školy a ostatným pedagogickým pracovníkom podnety na skvalit-ňovanie výchovno-vzdelávacej práce a zefektívnenia jej organizácie
 3. prispieva k tvorbe finančných zdrojov a organizuje materiálnu pomoc škole
 4. podporuje rozvoj vzájomných stykov medzi školami na území SR i so školami v zahraničí
 5. poskytuje finančnú výpomoc žiakom školy na úhradu nákladov spojených s realizáciou spoločných aktivít školy v prípade, že pochádzajú z rodín so slabším sociálnym zázemím

 • Článok 3 - ČLENSTVO
1. Členom RS sa stáva každý rodič, resp. zákonný zástupca žiaka Cirkevného gymnázia Pav-la Ušáka Olivu v Poprade a ktorý súhlasí so stanovami RS. Účasť na stretnutiach rodičov je dobrovoľná.
2. Členstvo rodiča, resp. zákonného zástupcu zaniká, ak žiak zanechá, alebo ukončí štúdium na škole.
3. Členom RS nie sú vydávané osobitné preukazy o členstve.

 • Článok 4 - PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
1. Člen má právo
 • zúčastňovať sa na plenárnych zasadnutiach RS
 • podávať návrhy a podnety na činnosť RS
 • žiadať si informácie o činnosti a hospodárení RS
 • voliť a byť volený do orgánov RS
2. Každý člen je povinný
 • dodržiavať stanovy RS
 • zaplatiť členský príspevok vo výške a v termíne, ktorý odsúhlasí plenárne zhromaždenie
 • plniť uznesenia orgánov RS
 • aktívne sa podieľať na činnosti RS

 • Článok 5 - ORGÁNY RS
5. Najvyšším orgánom je plenárne zhromaždenie RS. Môže byť zvolané ako riadne alebo ako mimoriadne. Riadne plenárne zhromaždenie zvoláva najmenej dvakrát do roka (spra-vidla v októbri a februári) predseda Rady RS. Mimoriadne plenárne zhromaždenie zvolá predseda Rady RS podľa potreby a vtedy, ak o to požiada písomne najmenej 20 % členov.

6. V kompetencii plenárneho zhromaždenia je:
 1. voliť a odvolávať členov Rady RS
 2. voliť a odvolávať členov revíznej komisie (3 členov)
 3. schvaľovať, meniť a dopĺňať stanovy RS
 4. určovať úlohy Rade RS
 5. schvaľovať výšku členského príspevku
 6. f/ schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia
 7. g/ rozhoduje o zrušení RS
5. Rada RS je výkonným orgánom RS. Členov Rady RS volí plenárne zhromaždenie, a to vždy na funkčné obdobie 4 rokov tak, aby rodičia žiakov každej triedy mali v Rade RS svojho zástupcu.
6. Predseda Rady RS zastupuje RS v samosprávnom orgáne školy (rada školy).
7. Rada RS plní aj iniciatívnu a poradnú funkciu vo vzťahu k riaditeľovi školy. Riaditeľ ško-ly je povinný na dvoch zasadnutiach Rady RS predložiť na prejednanie:
 • program práce školy na príslušný školský rok
 • rozpočet školy a výsledky hospodárenia
 • správu o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacom procese

8. Rada RS si volí:
 1. predsedu
 2. podpredsedu členov
 3. zapisovateľa
 4. hospodára
9. Rada RS sa schádza najmenej l - krát za dva mesiace. Na svoje zasadnutia pozýva riaditeľa školy, zástupcu zriaďovateľa školy a iných, podľa prejednávanej problematiky. Zasadnutie Rady RS zvoláva a vedie predseda. Zo zasadnutia Rady RS sa vedú písomné zápisnice.

10. Rada RS ďalej:
 1. vypracováva správu o činnosti a hospodárení RS
 2. návrh rozpočtu hospodárenia RS a predkladá na vyjadrenie a schválenie plenárnemu zhromaždeniu
 3. zvoláva polenárne zhromaždenie a obsahovo pripravuje jeho program
 4. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie RS

11. Na plnenie úloh si môže Rada RS zriaďovať komisie.
12. Predseda Rady RS zastupuje RS navonok.
13. Revízna komisia kontroluje hospodárenie RS, upozorňuje Radu RS na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie. Kontroluje dodržiavanie stanov RS, vypracováva revíznu správu ku dňu konania plenárneho zhromaždenia

 • Článok 6 - HOSPODÁRENIE RS
1. RS hospodári s vlastnými prostriedkami, uloženými na účte v peňažnom ústave. Za hos-podárenie zodpovedá Rada RS.
2. Zdroje finančných prostriedkov:
 1. členské príspevky
 2. dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia
 3. výnosy majetku a iné

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 • Článok 7 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Rada RS na základe týchto stanov spracuje organizačný poriadok.
2. Rodičovské spoločenstvo zanikne, ak o tom rozhodne plenárne zhromaždenie. Rada RS určuje
likvidátora. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na školské alebo charitatívne účely. 3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zaregistrovania.
V Poprade 24.10.2002

Mgr. Štefan Hric, riaditeľ školy