Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

Vzdelávacie štandardy pre gymnázium

 • Biológia

Vzdelávací štandard z biológie pre štvorročné gymnáziá vymedzuje základné učivo a požiadavky na vedomosti a zručnosti. Majú si ich osvojiť všetci žiaci bez ohľadu na zameranie školy. Záväznosť štandardu nevylučuje možnosť rozšíriť obsah vzdelávania o ďalšie učivo podľa schopností a prejaveného záujmu žiakov, a tak realizovať požadovanú diferenciáciu vzdelávania.


 • Dejepis

Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z dejepisu vymedzuje učivo zo svetových a národných dejín - teda časť učebného obsahu, ktorý sa prezentuje vo vyučovaní dejepisu na gymnáziách. Z takto formulovaného učebného obsahu štandard ďalej precizuje cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, ktoré by si mali žiaci v priebehu štúdia osvojiť a vedieť preukázať, aj keď na rôznej úrovni zvládnutia. • Fyzika

Vzdelávací štandard z fyziky pre gymnázium so štvorročným štúdiom je pedagogický dokument, určený spolu s učebnými plánmi a učebnými osnovami na riadenie a reguláciu výchovy a vzdelávania vo fyzike. Jeho funkciou je zabezpečiť, aby každé gymnázium, bez ohľadu na svoj vzdelávací program, špecifické ciele či zriaďovateľa, poskytlo žiakom kvalitné štandardné všeobecné vzdelanie.
Vzdelávací štandard zahŕňa päť tematických okruhov učiva:

 1. Fyzikálne veličiny a ich meranie
 2. Mechanika
 3. Molekulová fyzika a termodynamika
 4. Elektrina a magnetizmus
 5. Základy fyziky mikrosveta


 • Geografia

Vzdelávací štandard z geografie je pedagogický dokument, ktorý reguluje výchovno-vzdelávací proces na výstupe a zároveň konkretizuje a operacionalizuje vzdelávacie ciele učebných osnov na úrovni, ktorá sa požaduje pre základné geografické vzdelávanie.

Štandard je koncipovaný ako stupňový, čo znamená, že požiadavky na vedomosti a zručnosti sú v ňom formulované pre celý stupeň a nie pre jednotlivé ročníky. Štandard vymedzuje základné učivo, o ktorom sa predpokladá, že ho zvládnu všetci žiaci, aj keď nie na rovnakej úrovni. Základné učivo je v štandarde členené podľa tematických celkov. Každý tematický celok obsahuje obsahovú časť - rámcové prezentovanie základného učiva z daného tematického celku. Z neho sú generované požiadavky na vedomosti a zručnosti žiaka, ktoré po absolvovaní daného tematického celku má ovládať. Aby bolo jednoznačné, v akom rozsahu a hĺbke majú žiaci jednotlivé požiadavky ovládať, sú za nimi zaradené exemplifikačné úlohy. • Chémia

Vzdelávací štandard z chémie je spracovaný ako pedagogický dokument, ktorý má vymedziť základné učivo a prispieť k zjednoteniu požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventov všetkých gymnázií so štvorročným štúdiom v Slovenskej republike.
Vzdelávací štandard predstavuje záväzné východisko pre koncipovanie alternatívnych didaktických systémov gymnaziálnej chémie. Zároveň však, podľa konkrétnych školských podmienok (nadštandardných), možno funkčne zvýšiť náročnosť prakticky v ktorejkoľvek oblasti vymedzenej vzdelávacím štandardom. • Informatika

Vzdelávací štandard je spracovaný ako tematický a skladá sa z troch častí. Prvá časť má názov Obsah a zahŕňa pojmy a ich vzťahy, definície a špecifikáciu poznatkov, ktoré sú základné v oblasti informatiky.

Druhá časť, pomenovaná Požiadavky na vedomosti a zručnosti, vyjadruje v operacionalizovanej podobe ciele vzdelávania v predmete informatika vo vzťahu k vymedzenému základnému obsahu vzdelávania. Požiadavky bližšie určujú očakávanú úroveň nadobudnutia poznatkov, či si ich má žiak zapamätať, alebo aj pochopiť, resp. aplikovať osvojené vedomosti a zručnosti, používať ich podľa návodu, alebo aj v nových situáciách.

Tretia časť obsahuje zadania, otázky a úlohy, na ktoré by mal žiak vedieť odpovedať, resp. ich vyriešiť. Zadania v časti Algoritmy a algoritmizácia sú uvádzané v algoritmickom jazyku alebo programovacom jazyku Comenius Logo len na ukážku, používať sa môžu aj iné programovacie jazyky, na ktoré má škola licenciu. • Náuka o spoločnosti

Vzdelávací štandard z náuky o spoločnosti pre gymnázium so štvorročným štúdiom je pedagogický dokument, určený spolu s učebnými plánmi a učebnými osnovami na riadenie a reguláciu výchovy a vzdelávania v náuke o spoločnosti.
Jeho funkciou je zabezpečiť, aby každé gymnázium, bez ohľadu na svoj vzdelávací program, špecifické ciele či zriaďovateľa, poskytlo žiakom porovnateľné kvalitné všeobecné vzdelanie. • Slovenský jazyk a literatúra

Vzdelávacím štandardom vyučovacieho predmetu sa rozumie dohodnutým spôsobom vymedzená invariantná časť didaktického systému faktov, pojmov, vzťahov, zákonov ako aj kognitívnych a manuálnych zručností a návykov, ktorá musí byť zahrnutá do akýchkoľvek učebných osnov alebo kurikulárneho projektu a jej odučenie je po vyhlásení štandardu ministerstvom školstva záväzné pre učiteľa ktorejkoľvek školy - štátnej, cirkevnej alebo súkromnej.
Zavedenie štandardu síce zaviaže učiteľa v určitom rozsahu látky, ale značnú časť vyučovacieho času mu ponechá na vlastné rozhodnutie, ktorým učivom zaplní tento uvoľnený priestor. • Telesná výchova

Štandardy z telesnej výchovy pre stredné školy patria k základným pedagogickým dokumentom, ktoré sa spolu s ostatnými dokumentami projektu telesnej výchovy používajú na riadenie pedagogického procesu v školskej telesnej výchove. Nadväzujú na učebné osnovy v ktorých je vymedzený obsah základného učiva, ktoré tvorí obsahový štandard. Výkonový štandard je zameraný na požiadavky z vedomostí a zručností telesnej výchovy žiakov.