Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

Rada RS pri Cirkevnom gymnáziu P.U.Olivu v Poprade

1. Plénárne zhromaždenie Rodičovského spoločenstva pri Cirkevnom gymnáziu P.U.Olivu v Poprade dňa 8. októbra 2002 zvolilo do orgánov Rady spoločenstva týchto členov:

  • Ing. Magdaléna Hudkáková
  • PhDr. Božena Mlynárová
  • Zdena Bojková


2. Členovia na zasadnutí R - RS pri CG P.U.Olivu v Poprade si zvolili a vymedzili zodpovednosť za činnosť Rady RS nasledovne:

  • predseda R RS - Ing. Magdaléna Hudáková - štatutárny zástupca
  • podpredseda R RS - PhDr. Božena Mlynárová
  • hospodár R RS - Zdena Bojková