Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

Projekty.

ŠtudentiV septembri 2004 sa Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade zapojilo do projektu Comenius, ktorý je časťou akčného programu Európskeho vzdelávania, Socrates. Medzi všeobecné ciele podprogramu Comenius patrí zvýšenie kvality školského vzdelávania, posilnenie jeho európskej dimenzie, ktorá sa má vytvoriť aj v povedomí žiakov, podpora výučby jazykov a zvýšenie interkultúrneho povedomia.


Ako participanti projektu s názvom Rozšírenie EÚ: fakty - problémy - riešenia spolupracujeme so školami z iných troch krajín EÚ - z Rakúska, Poľska a Maďarska. Objektom tohto projektu je samotná Európska Únia - nielen jej história, štruktúra a fungovanie, ale najmä názory a pohľady mladých ľudí na problémy v EÚ.

Práca na projekte je rozvrhnutá do troch rokov, etáp, ktoré korešpondujú s názvom. Prvý rok sa zberajú fakty o EÚ - robí sa prieskum verejnej mienky (dotazník, tzv. EU-Barometer), študenti zhromažďujú materiál o partnerských štátoch a o EÚ, čo bude podkladom na vytvorenie stolovej hry o EÚ. Cieľ druhého roka spočíva v definovaní problémov, ktoré najviac trápia mladých v rámci EÚ. Tretí rok sa budeme spoločne snažiť nájsť, resp. navrhnúť určité riešenia daných problémov, a ako urobiť EÚ atraktívnou pre mladých (ako sa uplatniť, aké sú možnosti, ...).

Tematické zameranie prvého roku je založené na fakte, že rozšírenie EÚ smerom na východ je výzvou pre staré i nové členské štáty, pre zodpovedných politikov i inštitúcie a taktiež aj pre populáciu, ktorá je tým zasiahnutá. Tieto aspekty sú integrované do projektu (investigatívnym) prieskumom o EÚ, o obavách a nádejach mladých ľudí.

Zozbierané údaje sú základnými informáciami pre zúčastnených študentov a zároveň tvoria jadro "banky" údajov, čo bude východiskovým bodom na prieskum, analýzu zozbieraných údajov a následne na definovanie problémov v priebehu 2. roka. Pri vymedzovaní problémov sa budú ďalej zbierať informácie, a to napríklad prieskumom novinových a internetových článkov, diskusiami so zodpovednými osobami, prieskumom na úradoch, v inštitúciách, firmách atď.

Finálne aj čiastkové produkty (napr. EU-Barometer, stolová hra, CD prezentácia atď.) za každý rok budú odrazom situácie, názorov obyvateľstva v zúčastnených krajinách, ktoré, ako sa predpokladá, sa počas celého trvania projektu budú meniť.

Po analýze zozbieraných dát sa určia, stanovia a použijú adekvátne metódy s cieľom nájsť vhodné riešenia problémov, resp. navrhnúť, ako by sa dané problémy mohli riešiť, čo sa stane podporným prostriedkom a strategickým radcom v úradoch a inštitúciách EÚ. Vo všeobecnosti problém týkajúci sa funkcie, postavenia EÚ by sa mal zlepšiť prostredníctvom verejných aktivít a obyvateľstvo by mala viac lákať perspektíva spoločnej budúcnosti.