Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY

 • Úvodné ustanovenia
Riaditeľ Cirkevného gymnázia Pavla Ušáka Olivu v Poprade v súlade s § 6, odsek 9 Vyhlášky MŠMaŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z.z. a Vyhlášky č. 255/1995 Z.z. vydáva

Vnútorný poriadok školy
cieľom ktorého je:
 • vymedzenie práv a povinností žiakov
 • určenie pravidiel a zásad správania sa žiakov počas vyučovacieho procesu a mimo neho
 • určenie pravidiel udeľovania výchovných opatrení


 • Preambula
Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore 79-02-5 nadviazaním na bohatú duchovnú tradíciu cirkevného školstva, za účelom šírenia vzdelanosti a kresťanského povedomia mladej generácie. Výchovný plán školy vychádza z evanjelia Ježiša Krista s cieľom vo svedomí a v živote žiakov a vyučujúcich zakoreniť kresťanský hodnotový systém. Výchova predpokladá výber hierarchie hodnôt, nemôže sa preto vyhnúť jasne vyjadrenému vzťahu k určitému svetonázoru. Rozsah a obsah štúdia zodpovedá rozsahu potrebnému na získanie príslušného stupňa vzdelania, ktoré poskytujú štátne školy.

Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade uskutočňuje službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradená iba katolíkom. Z tohto rozmeru otvorenosti školy je rešpektovaná náboženská sloboda a sloboda vierovyznania žiakov školy.
 • Časť I. Práva a povinnosti žiakov školy
Žiak má právo:
 • využívať všetky príležitosti a možnosti poskytované školou na rozvíjanie svojich schopností, vedomostí a viery.
 • slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberaným témam na vyučovaní všetkých predmetov voliť si svojho zástupcu do študentskej rady a jeho prostredníctvom uplatňovať svoje požiadavky
 • v rámci študijného procesu využívať priestory a materiálne vybavenie školy v súlade s prevádzkovým poriadkom
 • zúčastniť sa všetkých aktivít organizovaných školou / športové súťaže, exkurzie, školské výlety, prednášky
 • využiť možnosť konzultácií z predmetov s pedagógom, pričom čas konzultácie určí pedagóg
 • využiť pomoc výchovného poradcu, alebo príslušného katolíckeho kňaza so zárukou diskrétnosti
 • obracať sa písomne na riaditeľa školy so svojimi pripomienkami, prosbami a žiadosťami
 • požiadať riaditeľa školy o povolenie vykonať komisionálnu skúšku
 • žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní na zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivých odpovediach avšak v medziach práva, ktoré vyplýva zo zákona o ochrane osobných údajov
 • vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, iniciovať zriadenie ďalších , podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov

Žiak je povinný:
 • prichádzať na vyučovanie a školské podujatia včas, (najneskôr však 15 minút pred začiatkom vyučovania) podľa rozvrhu, zúčastňovať sa všetkých povinných voliteľných predmetov a rozsah prestávok. Je povinný slušne sa pozdraviť všetkým vyučujúcim a prevádzkovým zamestnancom školy
 • po príchode do školy sa prezuť a odložiť topánky na určené miesto (šatňová skriňa na chodbe)
 • osvojovať si vedomosti, zručnosti a získavať návyky poskytované školou, pripravovať sa na štúdium na vysokej škole a tvorivú odbornú prácu v budúcnosti. Počas vyučovacej hodiny sedieť slušne, sledovať priebeh hodiny, aktívne sa doň zapájať a riadiť sa pokynmi vyučujúceho. Nie je dovolené cez hodinu jesť, piť a zaoberať sa s inými aktivitami. Je prísne zakázané mať zapnuté mobilné telefóny a ich používanie počas vyučovania.
 • zúčastniť sa všetkých aktivít organizovaných školou (športové súťaže, exkurzie, školské výlety, prednášky
 • nosiť pri sebe platný študentský preukaz
 • žiakovi nie je dovolené nosiť do školy cennosti, vyššie sumy peňazí, drahé oblečenie a obuv. Pri ich poškodení, alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.
 • nie je dovolené nosiť do školy a v škole používať veci, ktorými by dochádzalo k narušovaniu pozornosti ostatných žiakov (walkmany, discmany, spoločenské hry, karty, zvieratá), ktoré by ohrozovali mravnosť (nevhodná literatúra, obrázky), ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť (zbrane, výbušniny, drogy, cigarety)
 • prichádzať na vyučovanie v primeranom, slušnom a čistom oblečení, bez výstredností svojho zovňajška (účes, u dievčat nápadný make-up, dĺžka sukní, šiat, plážové tričká, a módne doplnky bez zbytočných extravagantností)
 • chrániť vlastné zdravie a zdravie iných
 • v triede a všetkých školských priestoroch zachovávať čistotu, poriadok a chrániť majetok školy. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí majetok školy, je povinný nahradiť spôsobenú škodu
 • neodkladne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého bydliska a iné zmeny v základných osobných údajoch. Vyučujúci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch žiakov
 • je prísne zakázané v škole i mimo školy a na všetkých podujatiach organizovaných školou fajčiť, piť alkoholické nápoje, hrať o peniaze a hrať hazardné kartové hry
 • bez povolenia príslušného pedagóga, opustiť budovu školy
 • žiak je povinný zúčastniť sa všetkých duchovných a liturgických aktivít školy (sv. omše, duchovné cvičenia, pobožnosti a iné)
 • dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy

 • Časť II. Určenie pravidiel a zásad správania sa žiakov počas vyučovania a na verejnosti
1. Budova školy sa každý vyučovací deň pre žiakov gymnázia otvára ráno o 6. 30 hodine vstupné dvere sa do budovy školy uzatvárajú o 8.00 hodine.
2. Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiaka na vstup do školskej budovy je jeho študentský preukaz. Riaditeľstvo školy vydáva študentovi preukaz na príslušný školský rok za určený finančný poplatok. Stratu preukazu je študent povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí vydanie duplikátu za poplatok vo výške trojnásobku pôvodnej ceny preukazu. Triedny učiteľ zaeviduje túto okolnosť v osobnom liste žiaka.
3. Žiak je povinný priebežne si zapisovať všetky výsledky klasifikácie z jednotlivých predmetov do študentského preukazu. Triedny učiteľ má právo podľa vlastného uváženia tieto zápisy kontrolovať.
4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič, alebo zákonný zástupca písomne v študentskom preukaze triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť takúto neúčasť žiaka na vyučovaní z vážnych dôvodov na jeden vyučovací deň. Dlhšiu neprítomnosť žiaka na vyučovaní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
5. V prípade ak triedny učiteľ, alebo riaditeľ školy nedajú súhlas k uvoľneniu žiaka, jeho prípadná neúčasť na vyučovaní bude považovaná za hrubé porušenie školského poriadku.
6. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, rodič alebo zákonný zástupca je povinný tento dôvod oznámiť telefonicky na sekretariáte školy do 24 hodín. (telefónne číslo školy: 052 / 7721389)
7. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní iba na základe ospravedlnenia zapísaného v študentskom preukaze, podpísaného lekárom. Rodičom maximálne dvakrát na 1 deň za príslušný školský rok.
8. Ospravedlnenie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi v prvý deň nástupu do školy po predchádzajúcej neúčasti na vyučovaní. Ak triedny učiteľ zistí akékoľvek pochybnosti o zápisoch v študentskom preukaze má právo tie preveriť.Je prísne zakázané falšovanie ospravedlnení v študentských preukazoch.
9. Pre žiakov, ktorí dosiahli vek 18 rokov, platia všetky predpisy rovnako.
10. Ak počet všetkých vymeškaných vyučovacích hodín žiakom za polrok príslušného školského roka presiahne počet 50, žiak môže byť podľa zváženia ktoréhokoľvek vyučujúceho klasifikovaný v náhradnom termíne.
11. Ak počet vymeškaných hodín za klasifikačné obdobie presiahne z daného predmetu 33 % znamená to, že žiak musí vykonať z tohto predmetu komisionálnu skúšku. Bližšie v bode 16. Žiakovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť komisionálnej skúšky, riaditeľ školy určí nový termín opravnej skúšky.
12. Žiak, ktorý mal na konci druhého polroku najviac z dvoch predmetov prospech nedostatočný, môže robiť opravné skúšky iba so súhlasom riaditeľa školy.
13. Ak sa žiak nedostaví zo závažných dôvodov na opravnú skúšku, a nepožiada o náhradný termín opravnej skúšky, neprospieva
14. Ak žiak v školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, môže mu na základe žiadosti riaditeľ školy povoliť opakovanie ročníka.
15. Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku možno žiakovi ukladať niektoré z výchovných opatrení. (viď. III. časť: vých. opatrenia)
16. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka Žiak je klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky
 • ak vykonáva rozdielovú skúšku
 • keď je skúšaný v náhradnom termíne
 • keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka
 • na základe návrhu vyučujúceho, keď žiak zamešká v jednom polroku viac ako 33% z plánovaného počtu hodín
Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.
17. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí. Na základe písomného požiadania zákonného zástupcu, alebo zástupcu telovýchovnej jednoty so súhlasom zákonného zástupcu, v rôznych oblastiach záujmovej činnosti žiakov, zo zdravotných dôvodov, prípadne iných nepredvídaných dôvodov môže riaditeľ povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy. Na základe dokladov o umiestnení žiaka na krátkodobé štúdium (do jedného školského roka) môže riaditeľ školy v súlade s platnými vyhláškami MŠ SR povoliť na potrebnú dobu prerušiť štúdium. Po návrate je povinný žiak alebo zákonný zástupca predložiť vysvedčenie na ekvivalenciu na Ústav informácií a prognóz a po jeho písomnom vyjadrení určí riaditeľ diferenčné skúšky
18. Lekárske prehliadky. Pri individuálnych návštevách u lekára v čase vyučovania zákonný zástupca žiaka si vopred vyžiada súhlas triedneho učiteľa. Na zubné, ošetrenie dochádza žiak v čase mimo vyučovania. Platí to aj na kožné a alergologické vyšetrenia. Návštevu u lekára si musí žiak dať potvrdiť do svojho preukazu.
19. Vodičský kurz a ďalšie špecifické kurzy žiak nemôže vykonávať čase vyučovania.
20. Počas vyučovania nie sú povolené osobné návštevy žiakov.
21. Dodržiavanie pravidiel správania pre žiakov je v platnosti na všetkých školských akciách, ako sú duchovné cvičenia, imatrikulácie, exkurzie, školské výlety a ďalšie spoločenské podujatia.

 • Organizácia vyučovacieho dňa
Vyučovanie sa riadi platným rozvrhom hodín na príslušný školský rok, ktorý vydáva a schvaľuje riaditeľ školy. Rozvrh hodín je záväzný ako pre žiakov, tak aj pre pedagogických zamestnancov. Každá trieda má pridelenú kmeňovú učebňu, za ktorú zodpovedá celý žiacky kolektív. Čistota a vzhľad triedy sa hodnotí raz do mesiaca. Patronát nad hodnotením tried má študentská rada. Na voliteľné a nepovinné predmety sa žiaci prihlasujú dobrovoľne v určenom termíne. Účasť žiaka na týchto predmetoch je povinná. Na povinne voliteľné maturitné predmety (semináre) sa žiaci prihlasujú na základe ponúknutého súboru predmetov, ktorý predkladá škola na príslušný školský rok. Na povinne voliteľné predmety sa prihlasujú žiaci 2. a 3. ročníka na konci školského roka. Zmena predmetu počas školského roka nie je možná. Účasť žiakov na týchto predmetoch je povinná.

Organizácia vyučovacích hodín:

Vyučovacia hodina začiatok koniec
0. 7.05 7.50
1. 8.00 8.45
2. 8.55 9.40
3.10.0010.45
4.10.5511.40
5.11.5012.35
6.12.5513.40
7.13.5014.35
8.14.4515.30


1. Pred vstupom do triedy sa žiaci prezúvajú do zdravotne nezávadných a z hľadiska bezpečnosti vhodných prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv používaná na telesnú výchovu, ani obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou.
2. Topánky a vrchný odev si žiaci uložia v šatňových skriniach určených pre danú triedu. Za uzamknutie šatňových skríň zodpovedajú žiaci vykonávajúci službu podľa poverenia triedneho učiteľa. V šatňových skriniach sú žiaci povinní udržiavať poriadok, svoje veci majú riadne uložené (topánky - prezuvky vyrovnané, vrchné ošatenie - kabát zavesený na ramienku).
3. Po zaznení zvukovej melódie na začiatku hodiny má žiak pripravené školské potreby na nastávajúcu vyučovaciu hodinu a na svojom mieste čaká na vyučujúceho. Po vstupe vyučujúceho do triedy žiaci vstanú a ďalej konajú podľa pokynov vyučujúceho.
4. Vyučovanie sa začína krátkou modlitbou a čítaním state zo Sv. Písma, okrem októbrových a májových pobožností a pôstneho obdobia.
5.Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiavajú sa v priestoroch školy a správajú sa tak, aby nerušili prebiehajúci vyučovací proces. V priebehu vyučovania nesmú žiaci opustiť budovu školy bez súhlasu vyučujúceho, alebo riaditeľa školy.
6. Po skončení vyučovacej hodiny si žiak odloží použité pomôcky a pripravuje sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Pri odchode z triedy do inej učebne sú žiaci povinní si všetky veci odložiť do tašiek a tie zatvoriť.
7. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú vo svojej triede. Mimo svojej triedy si žiak vybavuje len nevyhnutne potrebné veci. Počas veľkej prestávky (9.40 - 10.00 hod.) si môžu vybrať desiatu v školskej jedálni. Žiak je povinný dodržiavať pokyny dozor konajúcich učiteľov.
Žiaci vstupujú do zborovne a kancelárií iba vo výnimočných a nutných prípadoch. Svoje záležitosti si vybavujú cez triednych učiteľov.
Akýkoľvek úraz, ktorý vznikol počas vyučovania alebo na školskom podujatí okamžite nahlásia triednemu učiteľovi alebo dozor konajúcemu učiteľovi.
8. Po piatej vyučovacej hodine žiaci stravujúci sa v školskej jedálni skonzumujú obed. Pred a po konzumácií obeda sa dobrovoľne pomodlia. V školskej jedálni sú povinní dodržiavať pokyny dozor konajúcich pedagógov. Žiak sa pri odbere jedla musí preukázať svojim stravovacím preukazom označeným fotografiou, menom a priezviskom, triedou a pečiatkou školy. Stratu preukazu alebo jeho poškodenie oznámi žiak ihneď referentke pre stravovanie, ktorá za poplatok vyhotoví nový.
9. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny urobia žiaci v triede poriadok, stoličky vyložia na lavice. Vyučovanie sa končí krátkou ďakovnou modlitbou.
10. Žiaci, ktorí skončili vyučovanie a nemajú žiadne mimoškolské aktivity v škole na pokyn vyučujúceho opustia triedu, pri šatňových skriniach sa preoblečú a opustia budovu školy.
11. Triedny učiteľ po ukončení vyučovania uzamkne triedu.
12. Žiak si má právo vybrať, s kým bude sedieť. V prípade viacnásobného napomenutia vyučujúcim kvôli vyrušovaniu na hodine, je povinný sedieť na tom mieste, ktoré mu určí vyučujúci.
13. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho na niečo opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky. Žiak nemôže na hodine vykrikovať a skákať do reči vyučujúcemu. Vyvolaný žiak si sadne len na pokyn pedagóga.
14. Skúšanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené odpisovať školské ani domáce úlohy.
15. Ak sa žiak nemohol z vážnych príčin pripraviť na vyučovaciu hodinu, alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. Žiak nesmie však opakovane zneužívať zhovievavosť vyučujúceho. O nepripravenosti žiaka si príslušní vyučujúci vedú záznam. 16. Žiakom sa prísne zakazuje do školy nosiť, prechovávať a užívať návykové látky. Porušenie tohto zákazu bude hodnotené ako vážne porušenie školského poriadku, za čo bude žiakovi udelené výchovné opatrenie podľa § 14, odst. 3, písm. b/, c/ vyhlášky č. 80/1991 Zb.
17. V prípade straty alebo odcudzenia osobnej veci, žiak túto skutočnosť bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi.
18. Školská kaplnka je otvorená nepretržite, žiaci a zamestnanci školy ju môžu využívať na spoločnú alebo súkromnú modlitbu. Žiaci sa na chodbe pred kaplnkou a v kaplnke majú správať zvlášť dôstojne. Nesmú vyrušovať tých, ktorí sa modlia alebo rozjímajú.
19. Správanie sa žiakov v učebni informatiky a na vyučovaní telesnej výchovy sa určuje a upravuje podľa osobitných predpisov. Žiak je povinný tieto pokyny prísne dodržiavať.
20. Žiak je povinný svojim správaním na verejnosti prispievať k dobrému menu školy a vydávať svedectvo o kresťanských hodnotách. Voči dospelým aj rovesníkom sa správa zdvorilo a úctivo, podľa zásad slušného správania.
21. Ak žiak navštevuje základnú umeleckú školu, jazykovú školu, je členom rôznych spoločenských organizácií a občianskych združení, je povinný o tom informovať triedneho učiteľa. Žiak je povinný každé verejné vystúpenie oznámiť svojmu triednemu učiteľovi.
22. Na školských výletoch, exkurziách a iných podujatiach na verejnosti organizovaných školou je žiak povinný dodržiavať nariadenia a pokyny vyučujúceho. Pri presunoch sa celá skupina žiakov premiestňuje spolu. Povinnosťou žiakov je dostaviť sa na miesto stretnutia včas, bez povolenia vyučujúceho neopúšťať skupinu a dodržiavať bezpečnostné predpisy.
23. Žiak je povinný zúčastniť sa na duchovnom programe (sv. omše, modlitby, duchovné obnovy) a iných podujatiach, ktoré sú organizované v čase vyučovania. Pri účasti na liturgických obradoch sa rešpektuje vierovyznanie žiaka.
24. Povinnosti týždenníkov:
 • Triedni učiteľ je povinný podľa abecedného zoznamu triednej knihy určiť na príslušný týždeň týždenníkov.
 • Ak sa vyučujúci nedostaví na vyučovanie do 5 minút po zazvonení na hodinu, týždenníci hlásia jeho neprítomnosť zástupcovi riaditeľa.
 • Týždenníci pripravujú triedu na vyučovaciu hodinu, podľa potreby donášajú učebné pomôcky, hlásia vyučujúcim neprítomnosť spolužiakov na začiatku hodiny, vetrajú triedy cez prestávku, starajú sa o čistotu tabule a o celkový vzhľad triedy.
 • Na začiatku prvej vyučovacej hodiny pripravia určenú stať biblie na čítanie. Po prvej vyučovacej hodine vyzdvihnú od vedúcej školskej jedálne stravovacie preukazy na desiate a obedy a rozdajú ich spolužiakom.
 • Neprítomných stravníkov nahlásia vedúcej školskej jedálne a vrátia ich stravovacie preukazy vedúcej školskej jedálne.Týždenníci zodpovedajú za nezneužívanie stravovacieho preukazu žiakmi, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni. Za nerešpektovanie tejto povinnosti príslušní týždenníci hrubo porušia školský poriadok.
 • Po skončení vyučovania umyjú tabuľu, skontrolujú či sú vyložené stoličky a opustia triedu. Zistené nedostatky hlásia triednemu učiteľovi.

 • Časť III. Určenie pravidiel udeľovania výchovných opatrení
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

Pochvala

1. Pochvala triednym učiteľom sa udelí žiakovi, ktorý:
 • má výborný prospech (prospel s vyznamenaním)
 • nemá vymeškanú ani jednu vyučovaciu hodinu
 • úspešne reprezentoval školu
 • za činnosť v cirkvi, v prospech triedy nad rámec svojich povinností
 • bol aktívny v prospech triedy nad rámec svojich povinností
 • za nezištnú pomoc, za humánny čin, za verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

2. Pochvala riaditeľom školy sa udelí žiakovi, ktorý:
 • dosiahol výborný prospech (priemer 1,00)
 • má vzornú dochádzku za 0 vymeškaných vyučovacích hodín za klasifikačné obdobie
 • úspešne reprezentoval školu v okresných, regionálnych, či celoštátnych súťažiach
 • poskytol nezištnú pomoc blížnym, vykonal vysoko humánny čin, dostal verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou


Napomenutie, pokarhanie

Podľa závažnosti previnenia možno žiakovi udeliť nasledovné výchovné opatrenia:
3. Napomenutie triednym učiteľom sa udeľuje žiakovi za
 • jednorázové porušenie školského poriadku
 • zápis v triednej knihe alebo ústnu sťažnosť vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy
 • písomné napomenutie žiaka k väčšej usilovnosti v príslušných predmetoch po štvrťročnej a tri štvrťročnej pedagogickej rade
 • za nevhodnú úpravu zovňajška

Pokarhanie triednym učiteľom
 • za opakované neprezúvanie sa v priestoroch školy
 • za nesplnenie si povinností týždenníka
 • za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo pedagogickou radou
 • za 2 oneskorené príchody na vyučovanie
 • za 1 neospravedlnenú vyučovaciu hodinu

4. Pokarhanie riaditeľom školy
 • za viac ako 1 a menej ako 7 neospravedlnených hodín
 • za podvádzanie
 • za fajčenie, používania alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie
 • za opakujúce sa priestupky v bode 3
 • za opakované porušovanie školského priadku, podľa závažnosti priestupku
 • za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia
S týmto opatrením súvisí aj zníženie známky zo správania na druhý stupeň.

5. Podmienečné vylúčenie zo školy
 • za 7 a viac neospravedlnených hodín
 • za prinášanie do školy, alebo na podujatiach organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie žiakov a zamestnancov školy
 • za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy
 • za krádež a vandalizmus
 • za závažné porušenie kresťanskej morálky
 • za šikanovanie a vydieranie alebo za úmyselné ublíženie na zdraví
 • za prejavy rasovej neznášanlivosti
 • za hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy
 • za opakované priestupky v bode 4
 • za závažné, alebo opakované porušenie školského poriadku
S týmto opatrením súvisí znížená známka zo správania v závere klasifikačného obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé). Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčí vedenie školy upustí od vylúčenia.

6. Žiak môže byť zo školy vylúčený za:
 • nesplnené podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení
 • zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 5.

7. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov oznámi zákonnému zástupcovi žiaka triedny učiteľ písomnou formou. Priestupky sa prejednávajú na klasifikačnej porade za príslušného klasifikačného obdobia a zaznamenávajú sa do triedneho katalógu s dátumom konania klasifikačnej porady.
8. Ak je žiak školopovinný, jeho neospravedlnenú neprítomnosť v škole v rozsahu viac ako 12 hodín oznámi riaditeľ školy príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy podľa miesta bydliska žiaka. Zároveň vykoná výchovné opatrenia v súlade s ustanovením § 14, odst. 3 vyhlášky 80/1991 Zb. V prípade vylúčenia zo školy, plní žiak povinnú školskú dochádzku na inej strednej škole, alebo na základnej škole. Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia a neukončil povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičom, resp. zákonným zástupcom preradený na inú školu.
9. Neospravedlnenú neprítomnosť žiakov na vyučovaní, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku, rieši riaditeľ školy v súlade s ustanoveniami § 14 vyhlášky 80/1991 Zb.
10. Prestup žiaka na inú školu, prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov, opravné skúšky, komisionálne skúšky upravujú príslušné ustanovenia vyhlášky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších mien a doplnkov.

 • Záverečné ustanovenie
Tento vnútorný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia na pedagogickej rade školy a je záväzný pre každého žiaka a zamestnanca školy. Vnútorný poriadok školy bol prekonzultovaný s duchovným správcom školy, pedagogickou radou a študentskou radou.
Tento poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky posúdi triedny učiteľ s vedením školy, prípadne pedagogická rada. Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 02.09.2004. S obsahom vnútorného poriadku sa zoznámia žiaci na prvej triednickej hodine. Oboznámenie potvrdia podpisom na návratke, ktorú odovzdajú triednemu učiteľovi.v Poprade dňa 2. 9. 2004
Mgr. Štefan Hric, riaditeľ gymnázia