Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

Pedagogický poradca

V školskom roku 2004/2005 prebieha spolupráca s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou s oddelením výchovnej a psychologickej prevencie. Detašované pracovisko Poprad, DM Karpatská 9, tel.:052/7722041. V rámci triednických hodín boli sprostredkované prednášky - besedy s PhDr. Csordášovou na tému:
  • Komunikácia ako účinný nástroj v medziľudských vzťahoch
  • Partnerské vzťahy - výber partnera, vplyv charakteru, temperamentu
  • Hodnoty a ich význam v živote človeka- priorita hodnôt v rôznych vekových obdobiach

V II. polroku je naplánovaná beseda na tému práca ako súčasť života - aktívny prístup, ciele a ašpirácie, vôľové procesy.

Na záver školského roka je naplánovaná psychologická skupinová diagnostika na pomoc výberu povolania