Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

Logo školy

Logo Cirkevného gymnázia Pavla Ušáka Olivu v Poprade obsahuje tieto atribúty: kruh, v ktorom je na pozadí kríž. Z kríža vyžarujú lúče svetla a osvecujú na jednej strane slnečnicu, na druhej strane kružidlo. Slnečnica predstavuje duchovnú a kružidlo intelektuálnu súčasť človeka. Poslaním školy je vo svetle viery v Ježiša Krista a v duchu učenia Cirkvi, odovzdávať žiakom vedomosti z jednotlivých vedných odborov, na základe nich formovať postoje a názory a schopnosť rozlišovať pravé hodnoty od nepravých.

  • Kríž

má mimoriadny symbolický význam, stal sa po celom svete najviac rozšíreným a uctievaným symbolom. Môžeme ho považovať za znamenie príslušnosti ku kresťanstvu. Je symbolom viery a vykúpenia ľudstva skrze ukrižovaného Ježiša Krista. Toho, ktorý o sebe povedal „Ja som svetlo sveta...“ (Jn 8, 12). Úlohou katolíckej školy je vo svetle viery v Ježiša Krista v udalostiach, požiadavkách a úsiliach doby spoznávať najdôležitejšie úlohy, ktoré najlepšie zodpovedajú Božím úmyslom. Kresťan má vo svojom živote nasledovať Krista. Mladý kňaz a básnik, Pavol Ušák Oliva, ktorého meno je v názve školy, má byť príkladom a inšpiráciou v nasledovaní Krista.

  • Kruh

čiara kruhu sa sama vracia k sebe a všetky body na nej sú rovnako vzdialené od stredu. Tu nie je žiadne pred iným alebo za iným. Kruh predstavuje jednoduchý symbol všetkého do seba uzavretého, neohraničeného, večného.

  • Slnečnica

pripomína slnko nie len lúčovitým usporiadaním kvetu a jeho zlatožltou farbou, ale i tým, že sa jej kvet stále otáča za slnkom. Symbolika slnečnice znamená lásku k Bohu a predstavuje ľudskú dušu, ktorá neustále smeruje k Bohu. Je tiež symbolom modlitby.

  • Kružidlo

používajú inteligentní ľudia, ktorí pri svojej práci uvažujú, plánujú a navrhujú. Je symbolom aktívnej, tvorivej činnosti, rozvážneho rozumu, múdrosti, spravodlivosti, miernosti a pravdy.